AVG Q&A

We weten allemaal, in meerdere of mindere mate, wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inhoudt. En toch kan het gebeuren dat je in je dagelijks werk denkt: mag dit nu wel of niet?

Wanneer je de vijf vuistregels ter harte neemt, dan ben je doorgaans op de goede weg.

Zowel in je rol als leerkracht als in je positie als medewerker heb je met de AVG te maken. Je vindt hier antwoorden op thema’s of vragen waar je mee te maken kunt krijgen in je rol als leerkracht. Kom je er zo niet uit, neem dan contact op met de privacy coördinator binnen jouw schoolbestuur. Op Kennisnet vind je ook veel informatie over Informatiebeveiliging en privacy (IBP) en AVG in het onderwijs.

Wanneer je twijfelt of je handelen aan de AVG voldoet, loop dan de volgende vijf basisregels even door. Kom je er dan nog niet uit, neem dan contact op met de privacy coördinator binnen jouw schoolbestuur.

  1. Doelbepaling en doelbinding: persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de verwerking vastgesteld. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een manier die niet overeenkomt met de doelen waarvoor ze zijn verkregen.
  2. Grondslag: verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de zes wettelijke grondslagen.
  3. Dataminimalisatie: bij de verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt: het type persoonsgegevens moet redelijkerwijs nodig zijn om het doel te bereiken; ze staan in verhouding tot het doel (proportioneel). Het doel kan niet met minder, alternatieve of andere gegevens worden bereikt (subsidiair). Dit betekent ook dat data niet langer worden bewaard dan absoluut nodig is.
  4. Transparantie: de school legt aan betrokkenen (leerlingen, hun ouders en medewerkers) op transparante wijze verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens en over het gevoerde IBP-beleid. Deze informatievoorziening vindt ongevraagd plaats. Daarnaast hebben betrokkenen recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hun persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens.
  5. Data-integriteit: er zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat de te verwerken persoonsgegevens juist en actueel zijn.

Fotograferen of filmen, mag dat? Lees alles hier >

Voorbeeldbrief toestemming foto’s en videos

In beginsel wel. Er is namelijk niet direct een andere grond waarop de school dit kan doen. Je moet je daarbij wel afvragen of het echt nodig is om zo’n lijst te maken. Wat is het doel? Is het nodig voor dit doel of zijn er ook andere mogelijkheden denkbaar om dit doel te bereiken? Stel dat het doel is dat ouders namen en adressen weten voor het maken van afspraken voor de kinderen onderling, dan is het aan de ouders zelf om een adressenlijst te maken.

 

Is het noodzakelijk voor het onderwijsproces om gegevens van leerlingen te delen met ouders?

Er is voor dit doel geen wettelijke grondslag. Het is aan ouders zelf om een adressenlijst cq telefoon lijst op te stellen.

Door goede registratie door de school van de toestemming van ouders weet de leerkracht welke ouders in welke mate toestemming hebben gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal. Overigens bieden de leerlingvolgsystemen ook de mogelijkheid om de wensen van de ouders vast te leggen.

Er kunnen goede redenen zijn dat ouders of leerlingen niet willen dat beeldmateriaal van de leerling door de school wordt gepubliceerd. Dat heeft met het mensenrecht privacy te maken: de ouders van een leerling gaan zelf over de gegevens van de leerling. Daarom moet een school altijd toestemming vragen als ze beeldmateriaal van de leerling willen publiceren.

 

Kijk voor meer informatie en de uitzonderingen op deze pagina van Kennisnet >

Fotograferen of filmen, mag dat?

Voorbeeldbrief toestemming foto's en videos